мõяνåяïÐ شنبه 21 بهمن 1391 11:52 بعد از ظهر comments ()

بــــــازیــ ــــ قشنــــگیــــ ـــ بـــــود ...

امـــــــــا مــا قشنگــــ ــــ بـــــازیـــ ـــ نکـــردیمــــ ....

قبـــــول کــــــن که هــــــردو باخـــــتیــمـــــ ....

مــــن که "همـــ ــــه" را به تــــو فروختمــــ ...

و تو که مــــــرا به "هیـــــــــــــــــــچ "فروختــــی...