мõяνåяïÐ چهارشنبه 8 آذر 1391 07:37 بعد از ظهر comments ()

ســ ــكوتــــ ـــــ دردنـــ ـاكــ اســتـــ ـــ

امـــ ــــا در ســ ــكوتــــ ـــــ اســتـــ ـــ

كــ ــه هـــمــ ـــه چیـــ ــــز شكـــ ـــل میگیرد

و در زندگیــــ مـــا

لحظــــه هایـــیــــ هســـــت كه كار ما

باید انتظار كشــــــیـــ ـــدن باشد