мõяνåяïÐ شنبه 7 مرداد 1391 06:22 بعد از ظهر comments ()
آری، آری، زندگی زیباست زندگی آتشگهی دیرنده پا برجاست گر بیفروزیش، رقص شعله‌اش در هر کران پیداست ورنه، خاموش است و خاموشی گناه ماست
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 من در سرزمینی زندگی می کنم که زبانش پارسی است
اما به آن فارسی می گویند
چون عرب " پ " ندارد
دكتر شریعتی