мõяνåяïÐ یکشنبه 25 دی 1390 09:56 بعد از ظهر سرگذشت زندگی ()
زندگی مانند رانندگی در یك شب زیباست.

سعی كن از لحظاتش بهترین استفاده رو ببری.

چون

در انتهای جاده تابلویی با این عبارت نصب شده:

دور زدن ممنوع!!!!!!!!