мõяνåяïÐ دوشنبه 21 آذر 1390 01:26 بعد از ظهر دریایی از عشق ()
در زندگی سه چیز باز نمی گردد:زمان...كلمات...موقعیت ها!
سه چیز نباید از دست برود:آرامش...امید...صداقت!
سه چیز قطعی نیست:رویا ها...موفقیت...شانس!
و سه چیز از با ارزش ترین هاست:عشق...اعتماد به نفس...و دوستان وافعی!