мõяνåяïÐ دوشنبه 23 آبان 1390 05:28 بعد از ظهر اوج تنهایی ()
چه كسی می گوید كه گرانی شده است؟
                                                               دوره ی ارزانیی است!!!
                                                                                                   دل ربودن ارزان،
                                                                                                                         دل شكستن ارزان!!!
                                                                                                                                                  دوستی ازان است.
                                                                                                                           دشمنی ها ارزان،
                                                                                                   چه شرافت ارزان!
                                                                    آبرو قیمت یك تكه نان
                               ودروغ از همه چیز ارزان تر
 
                                                               قیمت عشق چقدر كم شده است   
                                                                                                                 كمتر از آب روان
                                                                                                                                         و چه تخفیف بزرگی خورده

              قیمت هر انسان