мõяνåяïÐ چهارشنبه 26 مرداد 1390 08:08 بعد از ظهر نظرات ()
خواستم زندگی كنم راهم را بستند،
ستایش كردم گفتند خرافات است،
عاشق شدم گفتند دروغ است،
خندیدم گفتند دیوانه است.
«دنیا را نگه دارید می خواهم پیاده شوم»