мõяνåяïÐ جمعه 4 مرداد 1392 03:09 بعد از ظهر comments ()
من دیـــــ♥ــــوانه نیستم فقط کمی تنهایم همین !

چرا نـــ♦ــــگاه می کنی ؟ تنها ندیده ای ؟

به من نخند ، من هم روزگــــ♦ــــاری عزیـــــــز دل کسی بودم